3
4
1
2
5
wideo

TakmynanUs

Hangzhou Jiayi Import we Export Co., Ltd.2016-njy ýylda esaslandyryldy. Hytaýyň Zhejiang Pro, Hangzhou şäherinde ýerleşýän.

Gem Walk markamyz, bütin dünýäde çaý we kofe söýüjiler üçin ekologiýa taýdan arassa gaplama önümlerini dizaýn etmäge, ösdürmäge, öndürmäge gönükdirilendir.

Biz bir nokatly OEM we ODM üpjün ediji, süzgüçli kagyz çaý haltasy, piramida çaý haltasy, damja kofe halta gaplaýyş materiallary bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

Şeýle hem, özboluşly bellik, daşarky konwert dizaýny, görnüşleri düzmek, çap etmek we öndürmek üçin ygtybarly we uzak möhletli üpjün ediji.

Adaty ýa-da ösen çaýlar we kofe içmek gurallary gerek bolsa-da, aksiýalarda ýa-da ýöriteleşdirilen şahslarda ýa-da kompaniýalarda. Biz siziň bilen paýlaşmak we hyzmat etmek isleýäris.

Köpräk oka

SGS bilen ekologiýa taýdan dostlukly çaý halta süzgüç kagyzy
HAMAL kepillendirilen.

Ekologiýa taýdan arassa çaý gaplamasy

Çaý halta süzgüçli kagyzymyz, ýokary howa geçirijiligi bilen agaç pulpasyndan ýasalýar. Pagta sapaklaryndan we ýöriteleşdirilen kagyz belliginden ybarat.
Heatylylyk möhüriniň görnüşi 16.5gsm-den 26 gsm, ýylylyk däl möhürlenen görnüş 12 - 13 gsm töweregi.müşderiniň islegine görä ähli rulon giňligi üpjün edilip bilner.
Maisa, IMA, Constanta ýa-da beýleki hytaý gaplaýyş maşynlarynda ulanylyp bilner.

çaý paketi
Has giňişleýin gör

Typeönekeý görnüşli çaý çüýşesiaksiýadan, köpçülikleýin sargyt OEM hyzmatyndan elýeterli boluň.

Dünýäde meşhur çaý gap-gaçlary we alýumin gaplary, 50g-dan 500g-a çenli, has çalt eltip bermek we kiçi sargyt kabul ederlikli.
Çaý çaýyňyzyň özboluşly dizaýny üçin önümleriňiziň gizlinligini gorarys, Dizaýnyňyzdan, nusga ýasamagyňyzdan, köpçülikleýin sargyt önümçiliginden, gaplaýyşdan we gapydan-gapy daşap, bizden galdyranyňyzda arkaýyn bolup bilersiňiz.

Açyk görnüşli çaý kanisteri
Has giňişleýin gör

Iýmit derejesi çaý süzgüç we infuzer
boş çaý

Gaýtadan ulanylýan iýmit derejesi 304 poslamaýan polat süzgüçler ýa-da sebet çaý infuzeri. Iň kiçi çaý bölejiklerinde mikro inçe tor duzaklary.
Dürli reňkler düzülip bilner, meselem, gül altyn, altyn ýa-da älemgoşaryň reňki, logotipiňizi lazer bilen ýazyp biler.

Iýmit derejesi çaý süzgüç we infuzerloose teaboş çaý
Has giňişleýin gör

El bilen ýasalançaý çaýDUNDURYŞ

Specialörite gülgüne reňkli ýöriteleşdirilen matça çaý toplumy, keramiki matça çaý gazany we çaý jamy, bambuk matça çaýkasy we çorbalar.
Şeýle hem keramiki çaýhanalaryň, gyrmyzy toýun çaýlaryň, aýna çaýlaryň dürli görnüşlerini sazlap bileris.

matça çaý Çaý
Has giňişleýin gör

Üýtgeşik dizaýnKofe küýzesi.

Biz türk stilindäki çaý küýzesi, fransuz metbugat kofe öndürijisi, moka küýzesi, kofe süzgüç kagyzy, elde ýasalan aýna kofe küýzesi, poslamaýan polat kofe küýzesi, keramiki kofe küýzesi ýaly bir duralga kofe üpjün edijisidiris.
Bir stockada bar bolan kiçi sargytlary we Bulk zakaz OEM hyzmatyny kabul ediň.
Kofe küýzeleriniň hemmesini kofe hünärmenleri saýlaýarlar. Köpüsi elde ýasalan, kofäňizi baý we hakyky edýär.

Üýtgeşik dizaýn
Has giňişleýin gör