Moka gazany hakda has giňişleýin biliň

Moka gazany hakda has giňişleýin biliň

Moça barada aýdylanda, her kim mocha kofesi hakda pikir edýär.Bu näme?küýze?

Moka Po, köplenç Europeanewropa we Latyn Amerikasy ýurtlarynda ulanylýan we ABŞ-da “Italýan damjasy süzgüji” diýlip atlandyrylýan kofe çykarmak üçin ulanylýan guraldyr.Iň irki moka küýzesi 1933-nji ýylda italýan Alfonso Bialetti tarapyndan öndürilipdi. Ilkibaşda diňe alýumin önümleri öndürýän studiýa açdy, ýöne 14 ýyl soň, 1933-nji ýylda, moka gazany diýlip atlandyrylýan MokaExpress-i oýlap tapmaga ylham berildi.

Mocha küýzeleri bazany gyzdyryp kofe demlemek üçin ulanylýar, ýöne berk aýtsak, moça küýzelerinden alnan kofe suwuklygyny italýan espressosy hasaplap bolmaýar, tersine damja görnüşine ýakyn.Şeýle-de bolsa, küýzelerden ýasalan kofe henizem italýan espressosynyň konsentrasiýasyna we tagamyna eýedir we italýan kofesiniň erkinligini öýde ýönekeý usul bilen gazanyp bolýar.

poslamaýan polatdan ýasalan küýze

Mocha Potyň iş ýörelgesi

Thekofe öndürijialýumin ýa-da poslamaýan polatdan ýasalyp, ýokarky we aşaky böleklere bölünýär.Orta bölegi aşaky gazanda suw saklamak üçin ulanylýan geçiriji bilen birleşdirilýär.Gazanyň korpusynda basyş ýeňilleşdiriji klapan bar, ol aşa köp basyş bolanda awtomatiki çykýar.

Moça gazanyň iş ýörelgesi, gazany peçiň üstünde goýmak we gyzdyrmak.Aşaky gazandaky suw gaýnap, buga öwürýär.Suw gaýnanda bugyň emele getirýän basyşy, geçirijiden gyzgyn suwy ýer kofesiniň saklanýan poroşok tankyna iteklemek üçin ulanylýar.Süzgüçden süzülenden soň, ýokarky gazana akýar.

Italýan kofesini çykarmak üçin basyş 7-9 bar, bir küýzeden kofe çykarmak üçin basyş bary-ýogy 1 bar.Bir gazanyň içindäki basyş has pes bolsa-da, gyzdyrylanda kofe bişirmek üçin ýeterlik basyş döredip biler.

Beýleki kofe gap-gaçlary bilen deňeşdirilende, bary-ýogy 1 bar bilen bir käse italýan espressosyny alyp bilersiňiz.Moça gazany gaty amatly diýip bileris.Has tagamly kofe içmek isleseňiz, zerur bolanda demlenen espressoga degişli mukdarda suw ýa-da süýt goşmaly.

küýze

Moça küýzeleri üçin haýsy noýba laýyk

Moça gazanyň iş prinsipinden, kofe çykarmak üçin bugdan emele gelen ýokary temperaturany we basyşy ulanýar we “ýokary temperatura we basyş” bir derejeli kofe taýýarlamak üçin däl, diňe Espresso üçin.Kofe noýbasy üçin dogry saýlama italýan garylan noýba ulanmak bolmaly we onuň bişirmek we üwemek talaplary bir derejeli kofe noýbasyndan düýpgöter tapawutlanýar.

moka kofe öndüriji

Moça gazany ulananymda nämä üns bermeli?

Water Suw doldurylandakofe küýzesi, suw derejesi basyş ýeňilleşdiriji klapanyň ýagdaýyndan ýokary bolmaly däldir.

Burning Burmazlyk üçin ýyladylandan soň moça gazanyň göwresine göni degmäň.

Coffee Kofe suwuklygy partlaýjy görnüşde sepilse, suwuň temperaturasynyň gaty ýokarydygyny görkezýär.Munuň tersine, gaty haýal akýan bolsa, suwuň temperaturasynyň gaty pesdigini we ýangynyň ýokarlanmalydygyny görkezýär.

④ Howpsuzlyk: Basyş sebäpli nahar bişirilende temperaturany gözegçilikde saklamaly.

 

Moça gazanyndan alnan kofe güýçli tagamly, turşulyk we ajy birleşme we ýagly gatlak bolup, ony espresso üçin iň ýakyn kofe gap-gaçlaryna öwürýär.Şeýle hem ulanmak gaty amatly, çykarylýan kofe suwuklygyna süýt goşulsa, ajaýyp latte.


Iş wagty: Noýabr-06-2023