Habarlar

Habarlar

 • Moka gazany hakda has giňişleýin biliň

  Moça barada aýdylanda, her kim mocha kofesi hakda pikir edýär.Mocha küýzesi näme?Moka Po, köplenç Europeanewropa we Latyn Amerikasy ýurtlarynda ulanylýan we ABŞ-da “Italýan damjasy süzgüji” diýlip atlandyrylýan kofe çykarmak üçin ulanylýan guraldyr.Iň irki moka gazany öndürildi ...
  Koprak oka
 • Ak çaý saklamagyň usullary

  Ak çaý saklamagyň usullary

  Köp adamyň ýygnamak endigi bar.Şaý-sepleri, kosmetika serişdelerini, sumkalary, aýakgaplary ýygnamak… Başgaça aýdylanda, çaý pudagynda çaý höwesjeňleri kem bolmaz.Käbirleri gök çaý ýygnamakda, käbirleri gara çaý ýygnamakda ýöriteleşýär, elbetde, käbirleri ýygnamakda-da ýöriteleşýär ...
  Koprak oka
 • El bilen demlenen kofe üçin süzgüç kagyzy nädip saýlamaly?

  El bilen demlenen kofe üçin süzgüç kagyzy nädip saýlamaly?

  Kofe süzgüçli kagyz, elde öndürilen kofe maýa goýumlarynyň az bölegini tutýar, ýöne kofeniň tagamyna we hiline ep-esli täsir edýär.Bu gün, süzgüç kagyzy saýlamakda tejribämizi paýlaşalyň.-Fit- Süzgüç kagyzy satyn almazdan ozal ilki bilen anyklamaly ...
  Koprak oka
 • Näme üçin gaplamak üçin gap-gaç gaplaryny ulanmagy maslahat berýärin?

  Näme üçin gaplamak üçin gap-gaç gaplaryny ulanmagy maslahat berýärin?

  Özgertmeleriň we açylyşyň başynda materigiň çykdajy artykmaçlygy gaty uludy.Gämi önümçiligi pudagy Taýwandan we Gonkongdan materige geçirildi.21-nji asyrda Hytaý materigi BSG-nyň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna goşuldy we eksport köpeldi ...
  Koprak oka
 • Aýna çaýdan gaty owadan, onuň bilen çaý taýýarlamagyň usulyny öwrendiňizmi?

  Aýna çaýdan gaty owadan, onuň bilen çaý taýýarlamagyň usulyny öwrendiňizmi?

  Arkaýyn günortan, bir gazana köne çaý bişiriň we gazandaky uçýan çaý ýapraklaryna göz aýlaň, rahat we rahat duýuň!Alýumin, emal we poslamaýan polat ýaly çaý gap-gaçlary bilen deňeşdirilende, aýna çaýhanalarda metal oksidleri ýok, bu duş gelýän zyýany ýok edip biler ...
  Koprak oka
 • Mocha küýzelerine düşünmek

  Mocha küýzelerine düşünmek

  Geliň, her bir italýan maşgalasynda bolmaly rowaýata öwrülen kofe gap-gaçlary barada öwreneliň!Moça küýzesi italýan Alfonso Bialetti tarapyndan 1933-nji ýylda oýlanyp tapyldy. Adaty mocha küýzeleri adatça alýumin garyndy materiallaryndan ýasalýar.Dyzamak aňsat we diňe açyk alaw bilen gyzdyrylyp bilner, ýöne edip bolmaýar ...
  Koprak oka
 • Özüňize laýyk el demleýän kofe çäýnegini saýlaň

  Özüňize laýyk el demleýän kofe çäýnegini saýlaň

  Kofe demlemek üçin möhüm gural hökmünde el bilen demlenen küýzeler gylyççylaryň gylyjyna, küýzäni saýlamak bolsa gylyç saýlan ýalydyr.Amatly kofe küýzesi, demlemek wagtynda suwy dolandyrmagyň kynlygyny ýerlikli azaldyp biler.Şeýlelik bilen, el bilen demlenen kofe küýzesini saýlamak gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Galaýy gaplaryň hilini nädip tapawutlandyrmaly

  Galaýy gaplaryň hilini nädip tapawutlandyrmaly

  Gündelik durmuşymyzda çaý gaplary, azyk gaplary, gap-gaçlar we kosmetika gaplary ýaly gap-gaç gaplaryny köplenç görýäris.Haýsydyr bir zat satyn alanymyzda, köplenç diňe gabyň içindäki zatlara üns berýäris, gaplaňyň hiline üns bermeýäris.Şeýle-de bolsa, ýokary hilli galaýy hilini has gowy üpjün edip biler ...
  Koprak oka
 • Dürli çaýhanalaryň täsiri

  Dürli çaýhanalaryň täsiri

  Çaý toplumlary bilen çaýyň arasyndaky gatnaşyk suw bilen çaýyň arasyndaky baglanyşyk ýaly aýrylmazdyr.Çaý toplumynyň görnüşi çaý içýän adamyň keýpine täsir edýär we çaý toplumynyň materialy çaýyň hili we täsirliligi bilen hem baglanyşyklydyr.Mawy toýun gap 1. Tagamyny saklaň....
  Koprak oka
 • çaý ýapraklaryny saklamagyň iň gowy usuly

  çaý ýapraklaryny saklamagyň iň gowy usuly

  Çaý, gury önüm hökmünde çyglylyga sezewar bolanda galyp bilýär we güýçli adsorbsion ukybyna eýe bolup, yslary siňdirmegi aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, çaý ýapraklarynyň ysy, esasan, dargamak ýa-da okislenmek we ýaramazlaşmak aňsat bolan gaýtadan işlemek usullary bilen emele gelýär.Şonuň üçin haçan edip bileris '...
  Koprak oka
 • Palçyk çaýyňyzy nädip owadan etmeli?

  Palçyk çaýyňyzy nädip owadan etmeli?

  Hytaýyň çaý medeniýeti köpden bäri dowam edýär we fitnes üçin çaý içmek Hytaýda gaty meşhur.Çaý içmek hökman dürli çaý toplumlaryny talap edýär.Gyrmyzy toýun küýzeler çaý toplumlarynyň ýokarsydyr.Gyrmyzy toýun küýzeleri ösdürip, has owadan bolup biljekdigini bilýärsiňizmi?Gowy küýze, bir gezek galdyryň ...
  Koprak oka
 • Dürli kofe küýzesi (2-nji bölüm)

  Dürli kofe küýzesi (2-nji bölüm)

  “AeroPress AeroPress” kofeni el bilen bişirmek üçin ýönekeý guraldyr.Gurluşy şpris bilen meňzeýär.Ulanylanda, ýer şofesini we gyzgyn suwy “şprisine” goýuň, soňra taýagy basyň.Kofe süzgüç kagyzy arkaly konteýneriň içine akýar.Im-ni birleşdirýär ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4