Iýmit we içgi küýzesi we kubok

Iýmit we içgi küýzesi we kubok

 • Peç espresso moka kofe öndüriji

  Peç espresso moka kofe öndüriji

  • Asyl moka kofe küýzesi: Moka Express asyl peç espresso öndürijisidir, tagamly kofe taýýarlamagyň hakyky italýan usuly, täsin görnüşi we murtlary bilen deňeşdirip bolmajak jenap Alfonso Bialetti oýlap tapyşy 1933-nji ýyldan başlaýar.
 • Infuzion peçli 300ml aýna çaý küýzesi

  Infuzion peçli 300ml aýna çaý küýzesi

  Gozenek şekilli çybyk, suwuň göwrümini aňsatlyk bilen guýmaga we gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin suwy stola çyglamazdan takyk guýup bilersiňiz;Ergonomiki tutawaç has amatlydyr.Yssy bolmaz we eliňizi ýakmaz.Bu aýna çaýdan arkaýyn ulanyp bilersiňiz!

 • Infuzer bilen hytaý keramiki çaýhanasy

  Infuzer bilen hytaý keramiki çaýhanasy

  • Üýtgeşik dizaýn - Iň oňat çaý çaýy, berk, oňat agramy 30 unsiýa, bu ýönekeý we ajaýyp öý durmuşy üçin reňkli çaý çaýy bilen bezelen ýönekeý we ajaýyp dizaýn.
  • Çaý çaýy - çaýy süzmäge we çaý demlemäge kömek edýän, wagt tygşytlamaga we myhmanlary çalt gyzyklandyrmaga kömek edýän çaý çaýy has çuňňur infuzator bilen enjamlaşdyrylandyr.
  • Maşgala we dostlaryňyz bilen çaý wagty - Bir ýa-da iki içýän üçin ajaýyp, sebäbi üç käse doldurmak ýeterlikdir.Bu çaýyňyzy taýýarlamak üçin laýyk ölçegdir.Günortanlyk çaý we çaý oturylyşy üçin amatly.
  • Gap-gaç ýuwýan maşynlar, mikrotolkunly peçler üçin ygtybarly - Çydamly farfor, keramika.Üns bermeli zadyňyz, bu çäýnek däl.Bu küýze.Heatingyladyş elementine goýmaň.
 • Hytaýly “Yixing” gyrmyzy toýun çaýdan

  Hytaýly “Yixing” gyrmyzy toýun çaýdan

  • Palçykdan ýasalan palçykda sagdyn tebigy demir, mika we beýleki yz elementleri bar we kislota, aşgar we ýokary temperatura garşylygy, uzak wagtlap ulanylmagy adam saglygy üçin peýdalydyr.“YIxing” käsesini uzak wagtlap ulananyňyzdan soň, tehniki taýdan “Baojiang - örtük pastasy” diýlip atlandyrylýan ýalpyldawuk we tekiz ýüz bolar.
 • demir çaý

  demir çaý

  Professional derejeli çoýun demir: Çaýhanalarymyz çydamly çoýundan ýasalýar, guýulýan demir çaýdan içýän suwuňyzyň sagdyn bolmagyna ýol açýar.Şeýlelik bilen, guýulýan demir çaýdan gaýnadylan suw has süýji we ýumşak bolup biler, bu çaý öndürmek ýa-da beýleki içgiler öndürmek üçin amatlydyr.

  Süzgüç bilen gelýär: Ulanyş aňsatlygy üçin çaý çaýynyň ululygyna gabat gelýän süzgüç bilen gelýär.Çaý, gül çaýy, ösümlik, nan çaýy we ş.m. süzmek üçin ulanyp bilersiňiz.

  Amatly tutawaç: Aýrylyp bilinýän tutawaç aňsat ulanmak üçin niýetlenendir;tutawaç kerpiç ýüp bilen örtülendir, ol ýakylmagyna garşy täsir edende rustiki we owadan görünýär;

 • Poslamaýan polatdan ýasalan we gapakly aýna çaýdan

  Poslamaýan polatdan ýasalan we gapakly aýna çaýdan

  Önümimiziň aýna çaýhanasynyň materialy ýokary hilli aýnadan we 304 poslamaýan polatdan öndürilip, material ekologiýa taýdan arassa we sagdyn.

  Aýna çaýda poslamaýan polat süzgüç bar, ony sökmek we ýuwmak has amatly.Çaýhananyň dizaýny suwuň yzygiderli akmagyny üpjün edýär we ýanmagyň öňüni alýar.

 • Aýna çaý küýzesi Häzirki zaman modeli: TPH-500

  Aýna çaý küýzesi Häzirki zaman modeli: TPH-500

  Aýna çaýhanalarymyzda damjasyz çybyk we berk tutmak we rahat duýmak üçin ergonomiki tutawaç bar.Takyk bellik bellikleri, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin takyk mukdarda suw taýýarlamaga kömek edýär.

 • Emal kofe küýzesi CTP-01

  Emal kofe küýzesi CTP-01

  Qualityokary hilli minimalist keramiki kofe öndüriji poslamaýan polat gapak süzgüç emeli kofe küýzesi.
  Gülleýän gyrymsy agaçlarymyz keramiki çaý küýzesi 18 * 9 sm, kuwwaty 550ml.Çaý ýa-da kofe söýýänler üçin laýyk ölçegli çaý küýzesi.Gündelik ulanmak üçin amatly. Reňk: Sary, Gyzyl, Greenaşyl, Açyk Sary, Gök Mawy.

 • 100ml kofe noýba ýylmaýjy BG-100L

  100ml kofe noýba ýylmaýjy BG-100L

  Keramiki gaplar bilen el bilen kofe ýylmaýjy, iki aýna banka çotgasy we çemçe bilen el bilen kofe ýylmaýjy, sazlanylýan galyňlyk, öý, ofis we syýahat üçin amatly.

 • 800ml Borosilikat aýna Kagyz öndürijisi CP-800RS-iň üstünden kagyzsyz poslamaýan guý

  800ml Borosilikat aýna Kagyz öndürijisi CP-800RS-iň üstünden kagyzsyz poslamaýan guý

  Täze üýtgeşik süzgüç dizaýny, goşa süzgüç içindäki goşmaça mesh bilen lazer bilen kesildi.Borosilikat aýna karafe, Karafe termiki zarba garşy durýan Borosilikat aýnadan ýasalýar, şeýle hem hiç hili ys bermeýär

 • 40 OZ Goosenek çäýnek damjasy kofe küýzeleriniň üstüne guýuň GP-1200S

  40 OZ Goosenek çäýnek damjasy kofe küýzeleriniň üstüne guýuň GP-1200S

  Goozenek kofe küýzesine aýratyn guýmaga mümkinçilik berýän özboluşly dizaýn.“Swallowtail Ergonomic Handle” we “Barista-Level” spout dizaýny, ähli kofe söýüjilere halaýan kofesini we çaýyny aňsatlyk bilen taýýarlamaga mümkinçilik berýär.Çotga kümüş gutarnykly bolmak üçin zerur.Minimalist we ajaýyp, estetiki taýdan owadan.Lazer bilen örtülen ölçeg çyzyklarynyň içinde yzygiderli guýulmagyny üpjün ediň we kofe galyndylaryny azaldyň.

 • 12 / 20oz Guzenek poslamaýan polatdan ýasalan damja kofe küýzesine guýuň

  12 / 20oz Guzenek poslamaýan polatdan ýasalan damja kofe küýzesine guýuň

  1. alluwutýan ergonomiki tutawaç we Professional barista derejesindäki spout dizaýny, ähli kofe söýüjilere halaýan kofesini we çaýyny aňsatlyk bilen demlemäge mümkinçilik berýär.
  2. Çotga kümüş gutarnykly bolmak üçin zerur.Minimalist we ajaýyp, estetiki taýdan owadan.Lazer bilen örtülen ölçeg çyzyklarynyň yzygiderli guýulmagyny üpjün edýär we kofe galyndylaryny azaldýar.
  3. Hil, gaz we elektrik aralygy üçin 100% 304 poslamaýan polatdan ýasalan çäýnek öndürdi.

12Indiki>>> Sahypa 1/2