Çaý gazany we kubok

Çaý gazany we kubok

 • Infuzion peçli 300ml aýna çaý küýzesi

  Infuzion peçli 300ml aýna çaý küýzesi

  Gozenek şekilli çybyk, suwuň göwrümini aňsatlyk bilen guýmaga we gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin suwy stola çyglamazdan takyk guýup bilersiňiz;Ergonomiki tutawaç has amatlydyr.Yssy bolmaz we eliňizi ýakmaz.Bu aýna çaýdan arkaýyn ulanyp bilersiňiz!

 • Infuzer bilen hytaý keramiki çaýhanasy

  Infuzer bilen hytaý keramiki çaýhanasy

  • Üýtgeşik dizaýn - Iň oňat çaý çaýy, berk, oňat agramy 30 unsiýa, bu ýönekeý we ajaýyp öý durmuşy üçin reňkli çaý çaýy bilen bezelen ýönekeý we ajaýyp dizaýn.
  • Çaý çaýy - çaýy süzmäge we çaý demlemäge kömek edýän, wagt tygşytlamaga we myhmanlary çalt gyzyklandyrmaga kömek edýän çaý çaýy has çuňňur infuzator bilen enjamlaşdyrylandyr.
  • Maşgala we dostlaryňyz bilen çaý wagty - Bir ýa-da iki içýän üçin ajaýyp, sebäbi üç käse doldurmak ýeterlikdir.Bu çaýyňyzy taýýarlamak üçin laýyk ölçegdir.Günortanlyk çaý we çaý oturylyşy üçin amatly.
  • Gap-gaç ýuwýan maşynlar, mikrotolkunly peçler üçin ygtybarly - Çydamly farfor, keramika.Üns bermeli zadyňyz, bu çäýnek däl.Bu küýze.Heatingyladyş elementine goýmaň.
 • Hytaýly “Yixing” gyrmyzy toýun çaýdan

  Hytaýly “Yixing” gyrmyzy toýun çaýdan

  • Palçykdan ýasalan palçykda sagdyn tebigy demir, mika we beýleki yz elementleri bar we kislota, aşgar we ýokary temperatura garşylygy, uzak wagtlap ulanylmagy adam saglygy üçin peýdalydyr.“YIxing” käsesini uzak wagtlap ulananyňyzdan soň, tehniki taýdan “Baojiang - örtük pastasy” diýlip atlandyrylýan ýalpyldawuk we tekiz ýüz bolar.
 • demir çaý

  demir çaý

  Professional derejeli çoýun demir: Çaýhanalarymyz çydamly çoýundan ýasalýar, guýulýan demir çaýdan içýän suwuňyzyň sagdyn bolmagyna ýol açýar.Şeýlelik bilen, guýulýan demir çaýdan gaýnadylan suw has süýji we ýumşak bolup biler, bu çaý öndürmek ýa-da beýleki içgiler öndürmek üçin amatlydyr.

  Süzgüç bilen gelýär: Ulanyş aňsatlygy üçin çaý çaýynyň ululygyna gabat gelýän süzgüç bilen gelýär.Çaý, gül çaýy, ösümlik, nan çaýy we ş.m. süzmek üçin ulanyp bilersiňiz.

  Amatly tutawaç: Aýrylyp bilinýän tutawaç aňsat ulanmak üçin niýetlenendir;tutawaç kerpiç ýüp bilen örtülendir, ol ýakylmagyna garşy täsir edende rustiki we owadan görünýär;

 • Poslamaýan polatdan ýasalan we gapakly aýna çaýdan

  Poslamaýan polatdan ýasalan we gapakly aýna çaýdan

  Önümimiziň aýna çaýhanasynyň materialy ýokary hilli aýnadan we 304 poslamaýan polatdan öndürilip, material ekologiýa taýdan arassa we sagdyn.

  Aýna çaýda poslamaýan polat süzgüç bar, ony sökmek we ýuwmak has amatly.Çaýhananyň dizaýny suwuň yzygiderli akmagyny üpjün edýär we ýanmagyň öňüni alýar.

 • Aýna çaý küýzesi Häzirki zaman modeli: TPH-500

  Aýna çaý küýzesi Häzirki zaman modeli: TPH-500

  Aýna çaýhanalarymyzda damjasyz çybyk we berk tutmak we rahat duýmak üçin ergonomiki tutawaç bar.Takyk bellik bellikleri, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin takyk mukdarda suw taýýarlamaga kömek edýär.

 • Aýrylýan süzgüç bilen aýna çaýdan arassalaň

  Aýrylýan süzgüç bilen aýna çaýdan arassalaň

  Bu aýna bürgüt çaýy, Hytaýyň nusgawy çaý toplumy.Çaý ýapraklarynyň üýtgemegini bir göz bilen görmek üçin ýönekeý we owadan görnüşi we ýokary aç-açanlygy bilen ýokary hilli aýna materialdan ýasalýar.Bürgüt agzynyň dizaýny suwuň akymyny has durnuklaşdyrýar we tagamyň has ýumşak bolmagyna we dürli tagamlaryň isleglerine laýyk gelýän çaýyň tizligine gözegçilik etmek örän amatlydyr.Bu çaýhana ýokary yssylyga çydap bilýär we gara çaý, gök çaý we başgalar ýaly islendik çaý üçin amatly.Diňe bu däl, arassalamak hem aňsat we asyl ýagtylygy ýönekeý ýuwmak bilen dikeldip bolýar.Şahsy maksatly bolsun ýa-da sowgat hökmünde bolsun, gaty amatly saýlaw.Umumy dizaýn ýönekeý we ajaýyp, öýde ulanmak üçin bolsun ýa-da ofisde bolsun, adamlara ajaýyp we asylly duýgy berip biler.

 • Uly kuwwatly aýna küýze Infuzer bilen aç-açan gyzdyrylýar

  Uly kuwwatly aýna küýze Infuzer bilen aç-açan gyzdyrylýar

  Pleönekeý we owadan, bu aýna çaýda poslamaýan polat süzgüç bar.Bu çaýhana ussatlyk bilen işlenip düzülendir, arassalamak aňsat we hapa gizlemek aňsat däl.Uly kuwwatyna eýedir we Hytaýyň Täze ýyly üçin çaý taýýarlaýar.Ulanmak amatly we ýönekeý.Aýna görnüşi çaýyň reňkini synlap biler we çaý ýapraklaryny süzmek üçin süzgüç ulanmak aňsat.

 • Gyrmyzy toýun çaý gazany PCT-6

  Gyrmyzy toýun çaý gazany PCT-6

  Hytaýyň “Zisha” çaýhanasy, “Yixing” palçykdan ýasalan gap, “Klassiki Xishi” çaýhanasy, bu gaty gowy hytaý “Yixing” çaýhanasy.Çyglydygy we çyglylygynyň sorulandygy görkezildi, munuň hakyky Yixing palçykdygyny görkezýär.

  Gaty möhür: Gazandan suw guýanyňyzda, barmagyňyzy gapagyň deşigine goýuň we suw akmagy bes eder.Gözenekleri ýapýan barmaklary boşadyň we suw yza gaýdyp geler.Çaýhananyň içinde we daşynda basyş tapawudy barlygy sebäpli, çaý çaýynyň içindäki suw basyşy azalýar we çaýdaky suw indi çykmaýar.

 • Demirgazyk aýna kubogy GTC-300

  Demirgazyk aýna kubogy GTC-300

  Aýna, adatça ýokary dereje 600 gradusdan ýokary atylýan ýokary borosilikat aýnadan ýasalan aýnadan ýasalan käsäni aňladýar.Ekologiýa taýdan arassa çaý käsesiniň täze görnüşi we adamlar tarapyndan has gowy görülýär.