Çaýy has gowy saklamak üçin dogry çaýy saýlaň

Çaýy has gowy saklamak üçin dogry çaýy saýlaň

Gury önüm hökmünde çaý ýapraklary çygly bolanda çişip bilýär, çaý ýapraklarynyň ysynyň köpüsi gaýtadan işlemek arkaly emele gelen senet ysy bolup, tebigy ýa-da oksidleýji taýdan ýaramazlaşýar.Şonuň üçin çaýy gysga wagtyň içinde içip bolmaýan mahaly, çaý ýapraklary üçin amatly "ygtybarly ýer" tapmaly we çaý gaplaryemele geldi.Çaý bankalarynyň köp görnüşi bar we dürli materiallaryň dürli funksiýalary bar we dürli ýagdaýlar üçin amatly.

Kagyz çaý
Kagyz çaýy has ýönekeý prosese, ortaça möhürleme ýerine ýetirijiligine we arzan bahasyna eýe bolup biler.Çaý doly güllänsoň, mümkin boldugyça gysga wagtda içmeli we uzak wagtlap saklamak üçin amatly däl.

Aýna çaý
Aýna çaý gowy möhürlenip, çyglylyga we suw geçirmeýän bolup, tutuş beden aýdyňdyr.Çaý gazanyň içindäki çaýyň üýtgemegini daşardan ýalaňaç göz bilen synlamak bolýar.Şeýle-de bolsa, ýagtylygyň gowy geçirijiligi bar we garaňky gurşawda saklanmaly çaý ýapraklary üçin amatly däl.Her gün guratmaly we saklamaly käbir sitrus miweli çaýlary, hoşboý ysly çaýlary we ş.m. saklamak maslahat berilýär.

Demir çaý
Demir çaý gowy möhürleýiş ukybyna, orta aralyk bahasyna, çyglylyga we ýagtylyga çydamly ýerine ýetirip biler we umumy çaýy öýde saklamak üçin amatlydyr.Şeýle-de bolsa, material sebäpli uzak wagtlap ulanmak posyň döremegine sebäp bolup biler, şonuň üçin çaý saklamak üçin demir çaý bankalaryny ulananyňyzda iki gatly gapagy ulanmak iň gowusydyr we bankalary arassa, gurak we ysly saklamaly; - mugt.

kagyz çaý

Kagyz çaý

demir çaý

Demir çaý

stakan çaý

Aýna çaý


Iş wagty: Noýabr-14-2022