Ak çaý saklamagyň usullary

Ak çaý saklamagyň usullary

Köp adamyň ýygnamak endigi bar.Şaý-sepleri, kosmetika serişdelerini, sumkalary, aýakgaplary ýygnamak… Başgaça aýdylanda, çaý pudagynda çaý höwesjeňleri kem bolmaz.Käbirleri gök çaý ýygnamakda, käbirleri gara çaý ýygnamakda ýöriteleşýär, elbetde käbirleri ak çaý ýygnamakda-da ýöriteleşýär.

Ak çaý barada aýdylanda, köp adamlar ak saçlary we kümüş iňňeleri ýygnamagy saýlaýarlar.Baihao kümüş iňňeleriniň bahasy ýokary, önümçiligi gaty az, gadyryny bilmek üçin ýer bar, hoşboý ys we tagam gaty gowy ... Baöne Baihao kümüş iňňelerini saklamak ýolunda päsgelçiliklere duçar bolanlar hem köp. näçe saklanandygyna garamazdan gowy saklap bilmeýärler.

Aslynda, Baihao kümüş iňňelerini saklamak uzak möhletli we gysga möhletli ýataklara bölünip bilner.Uzak möhletli çaý saklamak üçin üç gatly gaplama usulyny saýlaň we gysga möhletli çaý saklamak üçin demir bankalary we möhürlenen haltalary saýlaň.Dogry gaplamany saýlamak we çaý saklamagyň dogry usulyny goşmak esasynda, ak saçly kümüş iňňeleri saklamak kyn däl.

Bu gün, pekoe we kümüş iňňeleri saklamak üçin gündelik çärelere üns bereliňgap-gaç gaplary.

ak çaý

1. Sowadyjyda ýerleşdirip bolmaz.

Sowadyjy gündelik durmuşda möhüm öý enjamy diýlip bilner.Sowadyjyda saklanyp bilinýän gök önümler, miweler, balyklar we ş.m. iýmitiň saklanmagyna ýetýär.Gündelik durmuşda iýip bolmaýan galyndylar hem zaýalanmagynyň öňüni almak üçin holodilnikde saklanyp bilner.Şonuň üçin köp çaý höwesjeňleri sowadyjylaryň hemme zada ukyplydygyna ynanýarlar we Baýhao Yinzhen ýaly tagamyna we ysyna ünsi çekýän çaý ýapraklary pes temperaturada saklananda hilini hasam gowy saklap bilýärler.Bu pikiriň gaty ýalňyşdygyny bilmediler.Baýhao kümüş iňňesi, has garry, has ysly bolsa-da, soňraky garramagyň görkezýän gymmatyny nygtaýar.Sowadyjyda saklap boljakdygyny aňlatmaýar.Ak çaýyň saklanmagy gury we salkyn bolmaly.

Sowadyjy, temperatura pes bolsa gaty çygly.Çyglylygyny subut etmek üçin içki diwarda köplenç suw dumanlary, damjalar ýa-da doňmak bolýar.Baihao kümüş iňňesini şu ýerde saklaň.Dogry möhürlenmese, basym çygly we zaýalanar.Mundan başga-da, holodilnikde saklanýan dürli iýmitler bar we her dürli iýmit ys çykarýar, netijede holodilnikde güýçli ys bolýar.Ak saçly kümüş iňňe holodilnikde saklansa, üýtgeşik ys täsir edip, ýakymly ys alar.Çygly we tagamly bolansoň, Baihao Kümüş iňňesi, ysy we tagamy öňküsi ýaly gowy dälligi sebäpli içmek bahasyny ýitirýär.Baýhao Yinzheneniň serginlediji çaý çorbasyndan lezzet almak isleseňiz, ony holodilnikde saklamazlyk has gowudyr.

2. Tötänleýin ýerleşdirip bolmaz.

Käbir adamlar gitmegi halaýarlarçaý gaplarybarmaklarynyň ujunda.Mysal üçin, çaý stolunda çaý içmek, demirden kümüş iňňe çykarmak, gapagy bilen ýapmak we tötänleýin bir gapdala goýmak.Soň bolsa suw gaýnadyp, çaý ýasap, söhbet edip başlady ... Demir gazany mundan beýläk adamlar ýatdan çykardylar, diňe indiki gezek çaý içeninde ýatda saklamalydy.Öňki ädimleri gaýtalaň we çaýy alanyňyzdan soň erkin goýuň.Şeýle garşylyk Baihao kümüş iňňesinde çyglylyk howpuny ýokarlandyrýar.

Näme üçin?Çaý taýýarlanylanda suw gaýnadyp bolmajakdygy sebäpli, çaýhana ýylylyk we suw buglaryny yzygiderli çykarar.Bir gezekde iki gezek çaý ýapraklaryna täsir edip bilmez.Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen ak saçlar we kümüş iňňeler suw buglaryna az ýa-da az täsir edip, çyglylyga we ýaramazlyga sebäp bolýar.Çaý dostlarynyň öýünde käbir çaý stollary güneşli otagda ýerleşdirilýär.Gün şöhlesinde basýan wagtyňyz çaý içmek hakykatdanam lezzetlidir.Itöne ony amatly saklasaňyz, gap-gaç hökman gün şöhlesine sezewar bolup biler.Mundan başga-da, demir gaty ýylylygy siňdirýän metal materialdan ýasalyp bilner.Highokary temperaturada demir gaplarda saklanýan ak saç we kümüş iňňeler täsir eder we çaýyň reňki we içki hili üýtgär.

Şonuň üçin ak saçlary we kümüş iňňeleri saklanyňyzda islegine görä goýbermek endiginden gaça durmalydyr.Her çaý ýygnalandan soň, oňat ammar gurşawy bilen üpjün etmek üçin gap-gaçlary derrew kabinetiň içine goýmaly.

3. Çygly eliňiz bilen çaý içmäň.

Çaý höwesjeňleriniň köpüsi, çaý içmezden ozal ellerini ýuwýarlar.El ýuwmak, çaý gap-gaçlaryny alanyňyzda arassalygy we arassaçylygy üpjün etmekdir.Onuň başlangyç nokady gowy, çaý içmek hem dabaraly duýgyny talap edýär.Someöne käbir çaý höwesjeňleri, ellerini ýuwansoň, çaýy gury süpürmezden göni demir gapda alyp bilýärler.Bu hereket, demir gazanyň içindäki ak saçlara we kümüş iňňelere zyýan bermegiň bir görnüşidir.Çaýy çalt alsaňam, çaý ýapraklary eliňdäki suw damjalaryna düşmekden saklanyp bilmeýär.

Mundan başga-da, Baihao Yinzhen gury çaý gaty gury we güýçli adsorbsiýa eýe.Suw bugy bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, bir gezekde doly siňip bilýär.Wagtyň geçmegi bilen çyglylyk we ýaramazlyk ýoluna başlarlar.Şonuň üçin çaý taýýarlamazdan ozal elleriňizi ýuwuň.Elleriňizi gury wagtynda süpürmek ýa-da çaýa ýetmezden ozal tebigy guramagyna garaşmak möhümdir.Çaý alanyňyzda elleriňizi gury saklaň, çaýyň suw buglary bilen täsirleşmegini azaldyň.Demir bankalarda saklanýan ak saçlaryň we kümüş iňňeleriň çygly bolmagy we tebigy taýdan ýaramazlaşmagy ähtimallygy azalýar.

4. Çaýy alanyňyzdan soň derrew möhürläň.

Çaýy alanyňyzdan soň ilkinji etmeli zat gaplamany taşlamak, gapagyny gowy möhürlemek we bugyň girmegine hiç hili mümkinçilik goýmazlyk.Bankadaky plastik haltanyň içki gatlagyny möhürlemezden ozal, artykmaç howany tükenmegi ýatdan çykarmaň.Howany tükenenden soň, plastik haltany berk daňyň we ahyrynda ýapyň.Mümkin bolan ýagdaýynda doly taýýar boluň.

Käbir çaý höwesjeňleri, çaý alandan soň, gaplamany wagtynda möhürlemeýärler we öz işine gidýärler.Directlya-da göni çaý taýýarlaň, ýa-da söhbet ediň ... Gysgaça aýdanymda, entek ýapylmadyk ak saçly kümüş iňňäni ýada salanymda, gapagy açylanyna ep-esli wagt boldy.Bu döwürde bankadaky Baýhao kümüş iňňesi howa bilen giň aragatnaşyga girdi.Suw buglary we howadaky yslar çaý ýapraklarynyň içki bölegine aralaşyp, içki hiline zeper ýetirdi.Surfaceer ýüzünde düýpli üýtgeşmeler bolup bilmez, ýöne gapagy ýapylansoň, suw bugy we çaý ýapraklary bankanyň içinde yzygiderli reaksiýa berýär.Indiki gezek çaý almak üçin gapagy açanyňyzda, ondan üýtgeşik ys alyp bilersiňiz.Şol wagt eýýäm giçdi, hatda gymmat bahaly kümüş iňňe hem çygly we zaýalandy, tagamy öňküsi ýaly gowy däldi.Şonuň üçin çaýy alanyňyzdan soň, ony öz wagtynda möhürlemeli, çaýy ýerinde goýmaly we beýleki meselelere gitmeli.

5. Saklanan çaýy wagtynda içiň.

Öň bellenip geçilişi ýaly, demir gaplamak gündelik çaý saklamak we ak saç we kümüş iňňeleri gysga möhletli çaý saklamak üçin amatlydyr.Gündelik içýän gap hökmünde, bankany ýygy-ýygydan açmak gutulgysyz.Wagtyň geçmegi bilen bankanyň içine hökman suw buglary girer.Galyberse-de, her gezek çaý almak üçin gap açanyňyzda, pekoe kümüş iňňäniň howa bilen aragatnaşygyny artdyrýar.Çaýy birnäçe gezek içenimizden soň, bankadaky çaýyň mukdary kem-kemden azalýar, ýöne suw bugy kem-kemden köpelýär.Uzak wagtlap saklanandan soň, çaý ýapraklary çyglylyk howpuna duçar bolar.

Bir gezek çaý dostumyz bardy, bize özüniň ulanandygyny habar berdiçaý bankasykümüş iňňäni saklamak üçin zeper ýetdi.Adatça ony gury we salkyn ammarda saklaýar we çaý içmek prosesi hem gaty seresap bolýar.Nazaryýete görä, ak saç we kümüş iňňe ýok bolmaz.Seresaplylyk bilen geçirilen barlagdan soň, çaý bankasynyň üç ýyl bäri saklanandygy anyklandy.Näme üçin wagtynda içmegi gutarmady?Birden garaşylmadyk ýagdaýda, onuň jogaby ak saçly kümüş iňňäniň içmek üçin gaty gymmatdygydy.Diňlänimden soň, gowy Baihao Kümüş iňňäniň wagtynda sarp edilmändigi üçin saklananyna gynandym.Şonuň üçin pekoe we kümüş iňňeleri demir bankalarda saklamak üçin “iň gowy dadyp görmek döwri” bar we olary gysga wagtda içmek möhümdir.Çaýy gysga wagtyň içinde gutaryp bilmeseňiz, üç gatly gaplama usulyny saýlap bilersiňiz.Diňe çaýy uzak wagtlap saklamak bilen, Baihao Kümüş iňňäniň saklanyş möhleti uzaldylyp bilner.

Çaý saklamak köp çaý höwesjeňleri üçin hemişe kyn boldy.Baihao Kümüş iňňäniň bahasy ýokary, beýle gymmatly çaýy nädip saklap bolar?Çaý höwesjeňleriniň köpüsi çaýy demir gaplarda saklamagyň umumy usulyny saýlaýarlar.Teaöne çaý saklamagyň dogry proseduralaryny bilmeýändigim üçin gymmat bahaly ak saçly kümüş iňňäni saklamak gynandyryjy.Baýhao kümüş iňňesini gowy saklamak isleseňiz, çaýy demir bankada saklamagyň ätiýaçlyklaryna düşünmeli.Diňe çaý saklamagyň dogry usulyny saýlap, çaý içeniňizde çygly bolmazlyk, çaý içeniňizden soň möhürlemek we içmek wagtyna üns bermek ýaly gowy çaýy boş sarp edip bolmaz.Çaý saklamagyň ýoly uzyn we has köp usullary öwrenmegi we has köp üns bermegi talap edýär.Diňe şeýdip, köp ýyllap zähmet çekmezden ak çaýy mümkin boldugyça gowy saklap bolýar.


Iş wagty: 30-2023-nji oktýabr