Çaý kagyzynyň bellik belligi001

Çaý kagyzynyň bellik belligi001

Çaý kagyzynyň bellik belligi001

Gysga düşündiriş:

Iýmit derejesi materiallary, howpsuzlyk we arassaçylyk Biziň ähli gaplamalarymyz daşky gurşawy goramak we azyk gigiýenasynyň talaplaryna laýyklykda gaplaýjy önümler ekologiýa taýdan arassa suw esasly benzol däl we keton däl önümler bilen çap edilýär (FDA tassyklandy ).


 • Önümiň ady:Çaý belligi
 • Çig mal:Kagyz, örtülen kagyz, plastmassa kagyz
 • Spesifikasiýa:70g, 76g 28x24mm
 • Bukja:7rolls / ctn 3kg / roll 310 * 310 * 300mm
 • Uzynlyk:550m
 • Getirmegiň şertleri:15-20 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  1. barokary barýer materialy, köp gatlakly filmler
  Üýtgeşik galyň, ýöne çeýe laminirlenen materiallardan ýasalan iýmit derejesi, mazmunyňyzy UV zeper ýetýän bug gazlaryndan we ş.m.2-5Lavers ýa-da ondanam köp zatlary düzüp bileris.

  2. Iň ýokary ýelimleýji, güýçli möhürlemek
  Super güýçli ýelim, sumkanyňyzyň zaýalanmazlygyny üpjün edýär.Gymmat bahaly mazmunyňyz iň oňat ýagdaýda saklanýar ; Pes hilli ýelim, sumkaňyzyň zaýalanmagyna sebäp bolup, gymmatly mazmunyňyza zyýan ýetirer.

  3. Açyk çap etmek
  aýdyň çap etmek marka keşbini gowulandyrýar we müşderileri özüne çekýär.Amatly bellik Bir gezek ulanylýan süzgüç haltalary ulanmak aňsat we amatly, olary çaý belligi bilen çekip ýa-da çekip bolýar.

  Çaý haltasyny nädip möhürlemeli, diňe çekmek üçin çyzgydan peýdalanyp.Piramida görnüşini almak isleseňiz, çaý ýapraklaryny goýanyňyzdan soň, diaganyň onal bölegini gysyň we neýlon sumkasyny ygtybarly möhürlemek üçin ýylylyk möhürleýji maşyny ulanyň.Iň soňky görnüşi çaý haltasynyň piramidasy bolar.(Atylylyk möhürleýiş temperaturasy 150 ℃)
  çaýyňyzy sazlamak üçin ulanyp bilersiňiz, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen günortan hezil edip hezil edip ýa-da öýde dynç alyp bilersiňiz.

  Lomaý lomaýlaşdyrylan iýmit derejesi peselip bilýän bellik kagyzy rulon çaý belligi roll çaý belligi kagyz kagyzy.

  Öndürijiligi: gowy möhürlemek, ýokary temperatura izolýasiýasy, pes kislorod geçirijiligi, çyglylyga garşy we poslama garşy, milli derejä laýyklykda iýmit derejesiniň zaýalanmagy.

  Iýmit derejeli iýilýän materialdan ýasalan, tötänleýin çaý çaýyna taşlamagyňyz möhüm däl.Ululygy düzülip bilner we logotip mugt dizaýn edilip bilner.Flexo çap etmek arkaly çap etmegiň nagşy düşnükli we teksturaly.Çalt eltip bermek.Adaty daşky gaplamalar harytlary ygtybarly eliňize ýetirýär.


 • Öňki:
 • Indiki: