El bilen demlenen kofe üçin süzgüç kagyzy nädip saýlamaly?

El bilen demlenen kofe üçin süzgüç kagyzy nädip saýlamaly?

Kofe süzgüçli kagyzEl bilen demlenen kofe üçin goýlan umumy maýa goýumyň az bölegini tutýar, ýöne bu kofäniň tagamyna we hiline ep-esli täsir edýär.Bu gün, süzgüç kagyzy saýlamakda tejribämizi paýlaşalyň.

-Fit-

Süzgüç kagyzy satyn almazdan ozal, haýsy süzgüç käsesiniň gönüden-göni ulanylýandygyny anyk bilmeli.Melita we Kalita ýaly fan şekilli süzgüç käselerini ulanýan bolsaňyz, fan şekilli süzgüç kagyzyny saýlamaly;V60 we Kono ýaly konus süzgüçli käseleri ulanýan bolsaňyz, konus süzgüçli kagyzy saýlamaly;Tekiz aşaky süzgüç käsesini ulanýan bolsaňyz, tort süzgüçli kagyzy saýlamaly.

Süzgüç kagyzynyň ululygy süzgüç käsesiniň ululygyna-da baglydyr.Häzirki wagtda süzgüç kagyzynyň diňe iki umumy aýratynlygy bar, ýagny 1-2 adam üçin kiçijik süzgüç kagyzy we 3-4 adam üçin uly süzgüç kagyzy.Uly süzgüç kagyzy kiçi süzgüç käsesine goýulsa, suw sanjymynda oňaýsyzlyk döreder.Uly süzgüçli kagyz uly süzgüç käsesine goýulsa, köp mukdarda kofe tozy demlemegine päsgelçilik döreder.Şonuň üçin gabat gelmek iň gowusydyr.

kofe süzgüç kagyzy

Anotherene bir sorag, ýelme meselesi.Muny “Süzgüç kagyzy süzgüç käsesine ýapyşmaýarmy?” Diýen soragdan görmek bolýar.Aslynda süzgüç kagyzyny bukmak ussatlykdyr! ”Bu ýerde, keramiki süzgüçli käsäni ulansaňyz, düýbüniň ýapyşmaýan ýagdaýyna duçar bolup bilersiňiz.Sebäbi keramiki farfor iň soňunda galyňlygy we burçuny 60 dereje birneme üýtgedýän syrçaly gatlak bilen örtülýär, şu wagt süzgüç kagyzy buklanda, tikişi ölçeg hökmünde ulanmaň.Ilki bilen süzgüç kagyzyny süzgüç käsesine ýapyň we hakyky ýelme belliklerini basyň.Şonuň üçin has ýokary takyklyk bilen rezin materiallaryny ulanmagy makul bildim.

Açylan ýa-da aklanmadyk-

Gündelik süzgüçli kagyzyň iň uly tankytlary kagyzyň ysy.Kofedäki süzgüç kagyzynyň tagamyny dadyp görmek islemeýäris, şonuň üçin häzirki wagtda süzgüçli kagyz saýlamaýarys diýen ýaly.

Men has gowy görýärinagardylan süzgüç kagyzyagardylan süzgüç kagyzynyň kagyz tagamy ähmiýetsiz we kofeniň tagamyny has köp derejede dikeldip biler.Köp adamlar agardylan süzgüç kagyzynyň “zäherliligi” ýa-da şuňa meňzeş häsiýetleri bar diýip alada edýärler.Hakykatdanam, adaty akartma usullary adam bedenine käbir zyýanly maddalary galdyryp bilýän hlor akartmak we peroksid akartmakdyr.Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň ösmegi bilen süzgüç kagyzlarynyň esasy markalarynyň köpüsi häzirki wagtda agartmak üçin bioaktiw fermentleri ulanýan ösen ferment akartmalaryny ulanýarlar.Bu tehnologiýa lukmançylyk pudagynda giňden ulanylýar we zyýanyň derejesine üns berilmez.

Köp dostlar kagyz tagamly teswirleriň täsirine düşdi we süzgüç kagyzyny gaýnatmazdan ozal siňdirmeli.Aslynda, uly zawodlaryň agardylan süzgüç kagyzy indi yssyz bolup biler.Çümdürmek ýa-da ýok etmek düýbünden şahsy endiklere bagly.

V60 kofe süzgüç kagyzy

-Kagyz-

Gyzyklanýan dostlar birnäçe satyn alyp bilerlermeşhur kofe süzgüç kagyzlarybazarda we deňeşdiriň.Olaryň nagyşlaryna syn edip, gatylygyny duýup we zeýkeş tizligini ölçäp bilerler, bularyň hemmesiniň diýen ýaly tapawudy bar.Suwuň içine girmegiň tizligi ne gowy, ne-de erbet.Biriniň demlemek pelsepesi bilen sazlaşykly bolmaly.

jam şekilli kofe süzgüç kagyzy


Iş wagty: Oktýabr-24-2023